شماره عنوان مبلغ
1 به ازای هر دقیقه فاصله 200 تومان
2 به ازای هر کیلومتر فاصله 300 تومان
3 به ازای هر دقیقه توقف در مسیر 100 تومان
هزینه نهایی پس از تحویل مرسوله به مقصد محاسبه می شود و به اطلاع مشتری می رسد...